HPW-F Series – Van Điện Từ 2/2 Nhiệt Độ Thường (Mặt Bích)