HPS-F Series – Van Điện Từ 2/2 Nhiệt Độ Cao (Mặt Bích)